Verzuimfraude

Uiteraard krijgt u binnen uw onderneming wel eens te maken met zieke werknemers. De meeste van hen zullen graag zo snel mogelijk weer aan de slag willen, en zijn er zelf bij gebaat actief mee te werken aan een spoedig herstel.

Wanneer u te maken krijgt met een (langdurig) zieke werknemer, zult u, als werkgever er zorg voor moeten dragen, dat u uw werknemer al tijdens zijn verzuimperiode, aan het werk houdt. U bent verplicht een reïntegratietraject op te starten en uw werknemer arbeid aan te bieden die hij nog wél kan verrichten.

Als uw werknemer na een periode van 104 ziektedagen echter nog steeds niet aan het werk kan, zal het UWV gaan beoordelen of uw werknemer in aanmerking komt voor een uitkering in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, kortgezegd de WIA.

De financiële gevolgen wanneer een (ex) werknemer in aanmerking komt voor een WIA uitkering, kunnen voor u, als werkgever, fors zijn. U bent namelijk verplicht een grote financiële bijdrage te leveren aan deze uitkering.

Helaas komt het echter voor, dat een werknemer aanstuurt op een WIA uitkering, terwijl hij in werkelijkheid niet zo ziek is als hij doet voorkomen. Vaak zien we dit na een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer.

Wanneer u het vermoeden heeft, wellicht na aanwijzingen van uw personeel, dat bovengenoemde situatie ook bij uw zieke werknemer speelt, is het van belang tijdig in te grijpen.

U kunt uw (zieke) werknemer echter tijdens zijn afwezigheid wegens ziekte niet zomaar ontslaan op basis van uw vermoedens.

In dit soort situaties kunt u een beroep doen op PRIO Bedrijfsrecherche.

Door middel van observaties zullen wij onderzoeken of uw vermoedens terecht zijn. Wij leggen onze bevindingen te allen tijde vast in een onderzoeksrapport, waarbij wij onze waarnemingen zullen onderbouwen met behulp van foto- en/of filmmateriaal.

Onze rapportage kan vervolgens gebruikt worden in een arbeidsrechtelijke of juridische procedure.

Wilt u in een gesprek de mogelijkheden voor een onderzoek naar ziekteverzuim eens nader met ons bespreken? Neem dan vrijblijvend contact op.